Aconsegueix l'aplicació a l'AppStore Aconsegueix l'aplicació a Android Market

JoSócAquí és una aplicació per trobar i contactar catalans al món

CatalàEspañol
JoSócAquí és una aplicació per trobar i contactar catalans al món
Aconsegueix l'app a:

Condicions Generals d'Ús de JoSócAquí

Última actualització: 12 de desembre de 2011

Aquestes condicions d'ús estableixen els termes i les condicions legalment vinculants per a l'ús de l'aplicació per a mòbils (App) JoSócAquí, inclosos els seus serveis, característiques, contingut i publicacions, així com el lloc web www.josocaqui.cat (i amb les extensions .es i . com), (en conjunt, "JoSócAquí").

Objecte

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d'Ús de JoSócAquí, aplicació titularitat de Manuel Casals Pijoan amb DNI nº 46.339.426S i domicili al carrer Segadors 4 de Palafrugell (Llofriu).

JoSócAquí utilitza la plataforma propietat de D'Artagnan Consultoria, S.L. en virtut d'un contracte de llicència d'ús. D'Artagnan Consultoria, S.L. té domicili social al carrer Santa Gemma nº6 casa 1, de Sant Just Desvern.

Manuel Casals Pijoan es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb l'objecte d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials o criteris de l'Administració competent i les pràctiques habituals de mercat.

Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos a més a les seves pròpies condicions particulars d'ús (d'ara endavant les Condicions Particulars).

La utilització per part de l'Usuari de JoSócAquí suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present lloc web en el moment en què l'Usuari accedeixi a JoSócAquí, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables i, en tot cas, a la Política de propietat intel·lectual i al Contracte de Llicència de les API.

En aquest sentit, la utilització de qualsevol Servei de JoSócAquí atribueix la Condició d'Usuari del mateix.

Accés

Els Usuaris dels serveis oferts per JoSócAquí i subjectes a les presents condicions generals accepten i declaren que només podran realitzar un ús dels referits serveis amb caràcter privat i personal, no podent fer-ho amb finalitats professionals o comercials ni en benefici de tercers.

Registre i Elegibilitat

JoSócAquí es reserva el dret de cancel·lar el registre de l'Usuari que utilitzi termes ofensius o contraris a la bona fe en el contingut de la informació proporcionada necessària per completar el registre.

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per JoSócAquí serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

Privacitat

JoSócAquí és una aplicació basada en la localització totalment segura i confidencial pels següents motius:

 • Pots fàcilment desactivar la localització de la teva terminal o de *JoSócAquí i per tant mantenir el lloc on et trobes de forma confidencial.
 • La teva identitat és una identitat virtual i per tant anònima. Per tant, encara estant "localitzat" i "visible" si la teva identitat virtual no és real, el teu estat és d'anonimat.

Més informació sobre la Política de Privacitat.

Contingut

JoSócAquí compta amb contingut específicament proveït per JoSócAquí i protegit per drets de propietat i lleis, i amb les "Publicacions" dels Usuaris, un contingut agregat i distribuït pels Usuaris a JoSócAquí.

Contingut

L'Usuari es compromet a utilitzar JoSócAquí i tot el seu contingut i serveis conforme a l'establert en la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús, i en les Condicions Particulars que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de JoSócAquí i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevulla altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

JoSócAquí respondrà únicament i exclusiva dels serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per JoSócAquí i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per JoSócAquí.

A l'efecte de les presents condicions d'ús, JoSócAquí atorga a cada Usuari una llicència mundial, no exclusiva, no subllicenciable, no transferible i revocable per utilitzar el contingut, únicament per a ús personal i no comercial.

Publicacions dels Usuaris

Per "Publicacions" ens referim col·lectivament al contingut agregat i distribuït pels Usuaris a través de JoSócAquí.

L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin aplicables.

En enviar Publicacions a JoSócAquí, l'Usuari concedeix a JoSócAquí una llicència universal, no exclusiva, lliure de regalies, sub-atorgada i transferible per usar, copiar, editar, modificar, reproduir, distribuir, preparar treballs derivats, mostrar, executar i explotar completament de qualsevol manera les Publicacions relacionades amb JoSócAquí (i els seus successors i cessionaris), amb la finalitat de, entre altres coses, promocionar i redistribuir part o la totalitat de JoSócAquí en qualsevol format multimèdia i a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre uns altres, llocs web i canals de tercers). També, per aquest mitjà, l'Usuari atorga als altres Usuaris de JoSócAquí una llicència no exclusiva per accedir a les seves Publicacions a través de JoSócAquí.

L'Usuari declara i garanteix que té tots els drets per concedir-nos aquesta llicència.

L'Usuari comprèn que tota la informació publicada en forma pública o privada és responsabilitat exclusiva de la persona que origina aquest contingut i que JoSócAquí no serà responsable per qualsevol error o omissió.

En eliminar les seves Publicacions, aquestes seran eliminades de JoSócAquí. No obstant això, l'Usuari accepta que les Publicacions poden romandre en còpies de seguretat per un període raonable de temps (però després de l'eliminació ja no seran compartides amb altres persones) o que poden romandre amb els Usuaris que ja han accedit a les seves Publicacions d'Usuari o que les han descarregat prèviament.

Regles i comportament

L'Usuari es compromet a no utilitzar JoSócAquí per a cap propòsit que estigui prohibit per les presents Condicions Generals d'Ús. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a no utilitzar, carregar, descarregar, publicar, enviar o distribuir d'alguna forma o facilitar la distribució de Publicacions en JoSócAquí que:

 • infringeixin una patent, marca comercial, secret comercial, copyright, dret de publicitat o un altre dret de qualsevol persona o entitat;
 • siguin il·legals, amenaçadors, insultants, difamatòries, calumnioses, enganyoses, fraudulentes, invasives de la privacitat, obscenes, ofensives, continguin o representin la nuesa o activitat sexual;
 • constitueixin publicitat no autoritzada o no sol·licitada, involucrin activitats comercials (amb o sense finalitats de lucre) i/o vendes sense previ consentiment, com a concursos, apostes, publicitat o programes piramidals;
 • continguin virus informàtics o programes dissenyats per interrompre o danyar el bon funcionament del programari o maquinari, o per danyar o obtenir accés no autoritzat a qualsevol sistema, dades, contrasenya o una altra informació de JoSócAquí o d'un tercer;
 • incloguin informació confidencial d'alguna persona o
 • violin la Política de Privacitat i/o qualsevol altra política o norma inclosa en aquest document;
 • en general, siguin inadequades segons el criteri de JoSócAquí.

L'Usuari de forma directa o indirecta, no podrà desxifrar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa o intentar derivar un codi font o idees subjacents o algorismes de qualsevol part de JoSócAquí (inclosos entre uns altres, qualsevol aplicació o widget).

JoSócAquí no garanteix que el Contingut i les Publicacions estaran disponibles a JoSócAquí en tot moment. No obstant això, JoSócAquí es reserva el dret de retirar, suspendre, editar o modificar qualsevol contingut a la seva discreció, inclosa, entre uns altres, qualsevol Publicació de l'Usuari, en qualsevol moment, sense previ avís i sense necessitat de motiu.

JoSócAquí respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis prestats per JoSócAquí.

En qualsevol cas, l'eventual responsabilitat de JoSócAquí enfront de l'Usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'Usuari per JoSócAquí amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

Solució de controvèrsies i legislació aplicable

Totes les qüestions relatives a la utilització i contractació de JoSócAquí es regeixen per les Lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d'Espanya.

Integració i Divisibilitat

Aquestes Condicions Generals d'Ús constitueixen l'acord complet entre l'Usuari i JoSócAquí pel que fa a JoSócAquí i ús del Lloc, Servei, Contingut i Publicacions. Si alguna disposició d'aquestes condicions d'ús es considera inaplicable o invàlida, aquesta disposició serà limitada o eliminada en la mesura mínima necessària perquè aquestes condicions d'ús romanguin en ple vigor i efecte i d'obligat compliment. Si alguna de les parts no exerceix d'alguna manera algun dels drets aquí previstos, això no serà considerat una renúncia d'altres drets en virtut d'aquestes Condicions.

Modificació de les Condicions d'ús

JoSócAquí es reserva el dret, a la seva sencera discreció, de modificar o substituir qualsevol d'aquestes Condicions d'ús, o de modificar, suspendre o interrompre JoSócAquí (inclosa entre altres, la disponibilitat d'alguna característica, base de dades o contingut) en qualsevol moment sense necessitat de cap avís. És responsabilitat de l'Usuari revisar periòdicament si s'han fet canvis a aquestes Condicions Generals d'Ús. L'ús continuat de JoSócAquí després de la publicació de canvis a aquestes condicions d'ús constitueix l'acceptació d'aquests canvis.

Varis

JoSócAquí no es fa responsable de l'incompliment de les seves obligacions en virtut de les presents Condicions quan el mateix es degui per causes de força major, tals com a fallades tècniques, electrònics o de comunicacions o degradació de la xarxa (incloses les fluctuacions elèctriques). JoSócAquí podrà cedir, transferir o delegar qualsevol dels seus drets i obligacions en virtut d'aquest document sense la necessitat del consentiment de l'Usuari.

Idioma

Si hi ha alguna contradicció entre el que diu la versió en altres idiomes diferents al català en aquestes Condicions Generals d'Ús i la seva traducció, sempre prevaldrà la versió en català.

Contacte

Els Usuaris podran posar-se en contacte a contacte@josocaqui.cat o a JoSócAquí (Manuel Casals) a l'adreça carrer Segadors 4, 17124 Palagrufell (Llofriu), Girona.


Política de Privacitat

Última actualització: 10 de juny de 2011

Aquesta Política de Privacitat cobreix el tractament que fem de la informació d'identificació personal ("Informació personal") i d'altres dades que reunim quan l'Usuari accedeix a JoSócAquí. Complim amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Privacitat

JoSócAquí és una aplicació basada en la localització totalment segura i confidencial pels següents motius:

 • Pots fàcilment desactivar la localització del teu terminal o de JoSócAquí i per tant mantenir el lloc on et trobes de forma confidencial.
 • La teva identitat és una identitat virtual i per tant anònima. Per tant, encara estant "localitzat" i "visible" si la teva identitat virtual no és real, el teu estat és d'anonimat.

Registre de l'Usuari

Únicament consisteix en:

 • Descripció: Una descripció lliure de l'Usuari que segueix al titular "Jo sóc" d'un màxim de 119 caràcters i una xapa seleccionada d'entre les múltiples ofertes. Aquesta és editable i, per tant, modificable quan l'Usuari ho desitgi.

Configuració de l'Usuari

Oferim una àmplia sèrie de controls de Privacitat per a tots els Usuaris en la secció de Configuració. La Configuració per defecte és:

 • Localització: Activa / Activa si l'aplicació està oberta / Inactiva
 • Visibilitat: Visible / Invisible
 • Notificacions: Rebre notificacions / No rebre notificacions
 • Missatges: / No
 • Idioma: Català / Castellà

Compartir la ubicació

 • Quan la App JoSócAquí està oberta en el teu dispositiu i la "localització" activa, s'envia informació sobre la teva ubicació i ens permet mostrar-te als vint Usuaris més propers a tu. Si, a més, tens configurat el teu estat com a "Visible", ens permet que tu apareguis a la llista dels altres Usuaris. La llista "A prop" es va actualitzant automàticament amb el canvi de la teva ubicació o amb el canvi de la ubicació de la resta d'Usuaris.
 • Els Usuaris que no vulguin compartir la seva ubicació en el mapa (accessible des del llistat "A prop") han de seleccionar l'opció "Invisible" a la secció "Visibilitat en el mapa".
 • Per al mapa de distribució pel món, la informació mostrada és completament anònima i el nombre mostrat no es vincula amb la informació (xapa i descripció) de cap Usuari.

Recepción de mensajes (de otros usuarios)

Los usuarios que no quieran recibir mensajes de otros usuarios pueden hacerlo desde la sección "Mensajes" en la configuración seleccionando la opción "No".

Twitter i Facebook

Et donem l'opció de compartir un missatge (definit per defecte) via Twitter i/o Facebook. Per descomptat, quan ho fas la informació queda visible per les comunitats d'aquests serveis (i en el cas de Twitter, podrà ser descoberta per motors de cerca).

En cap cas JoSócAquí emmagatzema en les seves bases de dades informació sobre les teves credencials per a tots dos serveis. La comunicació entre JoSócAquí i Facebook i Twitter es fa seguint les APIs i protocols que ambdues ofereixen.

Quina informació personal recollim

 • Quan JoSócAquí està oberta i la localització està "Activa" recollim:
  • L'identificador associat al teu dispositiu (cada dispositiu té un nombre que ho identifica de manera universal). No obstant aquesta informació NOMÉS s'envia associada a la informació sobre ubicació, en cap moment es comparteix i s'envia a altres Usuaris. Per a la identificació a nivell d'aplicació (i que altres Usuaris sàpiguen la teva ubicació o puguin enviar missatges) s'utilitza un identificador aleatori generat pel propi sistema.
  • La teva ubicació (latitud, longitud, precisió, marca de temps). Mitjançant la geolocalització reversa, el sistema mostra el nom de la localitat associada.
 • Els missatges enviats a altres Usuaris s'emmagatzemen en les nostres bases de dades únicament fins que han estat lliurats.
 • Informació automàtica (no-personal).
  Amb la utilització de JoSócAquí, es rep i registra automàticament informació als nostres servidors. Tractem aquestes dades com a informació no-personal, excepte quan estem obligats a fer el contrari segons la legislació aplicable. JoSócAquí només utilitza aquestes dades de forma generalitzada. Podem proporcionar informació generalitzada als nostres socis sobre com els nostres clients, col·lectivament, utilitzen el nostre lloc, per a que els nostres socis també puguin comprendre amb quina freqüència les persones utilitzen els seus serveis i JoSócAquí.
 • L'email facilitat voluntàriament a Configuració per a poder enviar missatges.

Com es comparteix la informació de l'Usuari

JoSócAquí no comparteix la teva informació personal amb ningú excepte pel que fa a possibles acords comercials amb socis o tercers pels quals ens reservem el dret d'incloure la base de dades global en l'acord. L'Usuari té el dret a denegar-nos aquest dret seleccionant l'opció a la pàgina de Configuració.

Tots els actius de JoSócAquí, inclosa la base de dades dels Usuaris que ens han autoritzat, són susceptibles de ser venuts a tercers.

Protecció de JoSócAquí: Ens reservem el dret a revelar informació personal quan creiem de bona fe que aquesta revelació és necessària per complir amb la llei, fer complir o aplicar les nostres condicions d'ús i protegir els drets, propietat o seguretat de JoSócAquí, els nostres empleats, els nostres Usuaris o uns altres.

Comunicacions per email

JoSócAquí utilitza el teu email únicament per garantir un correcte registre i per a comunicacions molt importants com avisos legals. Tingues en compte que si no desitges rebre avisos legals, com per exemple avisos relatius a aquesta Política de Privacitat, aquests avisos legals igualment regiran l'ús de JoSócAquí i tu ets responsable de revisar si s'han fet canvis en aquests avisos legals.

Seguretat de la informació personal

JoSócAquí s'esforça per salvaguardar la informació de l'Usuari per garantir que la informació del compte de l'Usuari es mantingui confidencial. Per a això la informació sempre s'envia al servidor encriptada, usant un certificat SSL. No obstant això, JoSócAquí no pot garantir totalment la seguretat de la informació del compte de l'Usuari quan un eventual ús no autoritzat, les fallades de maquinari o programari i altres factors puguin comprometre en qualsevol moment la seguretat de la informació dels Usuaris.

JoSócAquí pot contenir enllaços a altres llocs. JoSócAquí no és responsable de les polítiques de privacitat i/o pràctiques d'altres llocs. Quan utilitzes enllaços a altres llocs, has de llegir la política de privacitat que apareix en aquest lloc. Aquesta Política de Privacitat només regeix per a la informació recollida per JoSócAquí.

Usuaris internacionals

Si et trobes fora d'Espanya, tingues en compte que l'aplicació està allotjada als nostres servidors situats a Espanya on la teva informació es troba emmagatzemada. Per això, la policia o els organismes reguladors podrien arribar a tenir accés a la teva informació a través de les lleis aplicables a Espanya. L'ús de JoSócAquí o la informació personal que ens enviïs constituirà el teu consentiment a la transferència de la teva Informació personal fora del teu país d'origen, la qual cosa pot implicar que regeixin normes de protecció de dades diferents a les del teu país.

Com eliminar un compte

Pots fer-ho fent clic en l'enllaç "donar-se de baixa" que apareix en la secció de Configuració de l'aplicació. En fer-ho s'eliminarà el teu compte i el teu perfil i únicament es mantindrà en els nostres servidors el teu email vinculat al teu ID (nombre identificador) que es mantindrà per a tota la vida. En el cas de desitjar l'eliminació completa hauràs d'escriure un e-mail a contacte@josocaqui.cat.

Inclús després de donar-te de baixa la informació compartida a Facebook i Twitter romandrà visible.

Canvis en aquesta Política de Privacitat

JoSócAquí podrà modificar aquesta Política de Privacitat. L'ús de la informació que recollim ara està subjecte a la Política de Privacitat en vigor en el moment d'utilitzar aquesta informació. Si fem canvis en la forma en què utilitzem la informació personal, t'ho notificarem publicant una notificació a JoSócAquí o enviant-te un email. Els Usuaris estan obligats pels canvis a la Política de Privacitat en utilitzar JoSócAquí després que aquests canvis hagin estat publicats.

Tens dubtes?

Envia'ns un missatge a contacte@josocaqui.cat


Uneix-te al facebookSegueix-nos al twitter
Termes i condicions d'ús
© 2011 JoSócAquí